مردی که خودش را خورد

اشعار بنیامین پورحسن

پنج‌شنبه 5 فروردین 1395 ساعت 00:17

تاملات اپیزودیک یک مست


اپیزود اولمست باشی و فقط جام , جهانت باشد


و فقط اسم یکی ورد زبانت باشدو فقط اسم یکی که به تو انداخت تو را


مخرج مشترک سود و زیانت باشدآنچنان گم بشوی از خودت از او تا که


"ناکجا" , ساده ترین قید مکانت باشدلگد و مشت به بخت بد خود هی بزنی


طعم خون [خونِ خودت ]توی دهانت باشدبوی باروت بگیرد همه ی زندگی ات


قلب یک فاجعه پشت ضربانت باشدقطع امید کنی از خود و جان سختی خود


الکلِ سگ درجه قاتل جانت باشددرد و تب می کشدت استامینوفن کشک است


زندگی , غوطه وری در لگنی از اشک است.اپیزود دوم


از سرت خنده کنان ارتش شب می گذرد


اره ای کند که از روی عصب می گذردراه می افتی و با سایه ی خود درگیری


آخرِ قصه اگر پا بدهد می میریآخر قصه اگر پا بدهد , آزادی


آخر قصه اگر پا بدهد آزادی...!مست کردی که به راهی که نرفتی بروی


مست کردی که به قانون خودت پشت کنیمی روی تا که به کاویدن خود برخیزی


توی سوراخ به سوراخ شب انگشت کنیلشگری یک نفره هستی و باید بروی


قصد جان و جگر آنکه تو را کشت کنیقصد ماندن بکنی , نوبت رفتن برسد


و جهان منتظر اینکه سوپرمن برسد !اپیزود سوم


"مسخ کافکا" شده ای[سوسک سیاهی بر تخت]


با کمی "امشی" و "پیف پاف" نمیری بدبخت !!کیش و ماتت نکند "اسب ترووا"ی جهان!


سر هر خانه که هستی به همان وضع بمان!نگذار این شب وحشی به زمینت بزند


تبر شک به بنِ سست یقینت بزندنگذار از سرِ تو پر بدهد مستی را


زهرمارت بکند مزه ی بدمستی رااز مدرنیته به عصر حجرت برگرد و


از کفِ کوچه به پشت پدرت برگرد وآس و پاسی که تویی , نطفه ی لقی که تویی


به سرآغاز خودِ دربدرت برگرد وبه تماشای عفونت زدگی های تنت


لای خونابه و چرک جگرت برگرد وموش بیچاره!به جاروی دم ات مومن باش!


و به سوراخ ترین جای سرت برگرد و..شاید امشب بشود روی زمین بگذاری


بار سنگین سری را که به دوشت داری!اپیزود چهارم


زایمان کرده شدی از شکم کولی ها


قوم و خویشان تو هستند همه کولی هایک نفر شکل خودت توی قفس می چرخد


و جهان دور سرت مثل مگس می چرخدجام ها خالی و پر می شود و وقتی نیست


الکی خوش تر از آنی که بگویی کافی ستوقت تنگ است و باید دل از اینجا بکنی


توی دروازه ی خالی به خودت گل بزنیناشکیبانه ترین حالت خود را ببری


سری از روی تغابن به تحمل بزنیبین راه آمدن و باز به راه افتادن


بین بیچارگی و چاره شدن پل بزنیفصل انگور بیاید، و به وسواس تمام


تاک ها را همه پیوند به الکل بزنیمی شود ساده بگیری که به آخر برسد


هفت پشتت اگر از پشت به خنجر برسد.اپیزود پنجم


تو گذر کرده ای از هر چه چراغ قرمز


واقعا "مرد نکونام نمیرد هرگز "؟!واقعا اسم تو در خاطره ها خواهد ماند؟!


لحن اندوه تو در حنجره ها خواهد ماند ؟!شک نکن آخر بازی همگی "Game over" اند


بچه خوکان شکم پر همگی توی "فر" اندحیف دیگر نفسی نیست که فریاد شوی


همه بیداد کشیدند که تو داد شویاز تو یک آه فقط مانده به ژرفای گلو


سیخ داغی که به ماتحت زمین رفته فرواز تو یک خاطره بر روی سفر جا مانده


پای تاول زده ات زیر گذر جا ماندهخانه ای سوخته در مزرعه ای سوخته تر


ارث خونین پدر پیش پسر جا ماندهجنگ مغلوبه شد و هر دو طرف رقصیدند


از تو یک لکه ی خون روی سپر جا مانده...سگ به سگ ، شیشه پس از شیشه عرق می شکند


جام می افتد و با یک "شترق " می شکند !